החזרי מס לשכירים קורונה


החזרי מס לשכירים בעקבות נגיף קורונה

התפרצות נגיף הקורונה גרמה לטלטלה בכל תחומי החיים שהורגלנו אליהם עד להתפרצותו.
הטלטלה ניכרה היטב  בשוק העבודה, שוק ההון  והשפיעה על המאזן הכלכלי ברמה האישית.
בצד המגבלות נוצרו עילות להחזרי מס לשכירים שחשוב לדעת עליהן ולממש אותן.
להלן מדריך החזרי מס לשכירים בעקבות קורונה.

יציאה לחל"ת או פיטורין
שכירים שהוצאו לחל"ת או שפוטרו מעבודתם בין שקיבלו דמי אבטלה ובין שלא עשויים להיות זכאים להחזרי מס
הנובעים מאי רציפות בעבודה ופערי שכר בין חודשי השנה.
חישוב מס הכנסה מתבצע על פי השכר הממוצע  הידוע בשנה קלנדרית עד לחודש הפקת תלוש השכר.
סיום עבודה או קבלת דמי אבטלה גורם לשינוי בשכר החודשי הממוצע בפועל בשנה מלאה והמשמעות היא פריסת מדרגות מס
לכל השנה ומימוש נקודות זיכוי שלא ניתנו בחודשים שלא הופקו בגינם תלושי שכר.

עבודה מהבית
בין השכירים שלא פוטרו מהעבודה רבים עברו לעבודה מהבית. סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה מתיר לנכות הוצאה שנועדה
לייצר הכנסה גם אם מדובר בשכירים.
מטבע הדברים עבודה מהבית עשויה להיות כרוכה בהוצאות כמו חשמל וזקיפת הוצאות יחסיות בשל שטח מהבית שהוקצה לעבודה, כמו ארנונה ,
נקיון ריבית על משכנתא וכדו'. הואיל ומדובר בהוצאה מעורבת עם הוצאות הבית הפרטיות יש לבודד את ההוצאות לצורך יצור ההכנסה .
בשלב זה לא יצאו הנחיות מיוחדות להכרה בהוצאות אלה בתקופת משבר הקורונה . אבל במידה שהוצאות אלה משקפות הוצאה אמיתית לצורך יצור הכנסה
והעובד נאלץ לשאת בהם בעצמו יש מקום לדרוש אותם כהוצאה מוכרת.

שוק ההון
תקופת משבר הקורונה מתאפיינת בתנודתיות בשוק ההון וחוסר וודאות באשר להשלכות  הכלכליות  בטווח הקצר ובטווח הארוך .
על רקע חוסר הוודאות היו  משקיעים  שהעדיפו למכור את  אחזקותיהם בבורסה גם במחיר של הפסד מחשש להפסד כבד יותר. 
הפסדים אלה ניתן לקזז  כנגד רווחי הון כולל : ריבית ודיבידנד, רווח הון מהקצאת מניות ע"י מעסיק , בין אם המס בגין ההקצאה שולם על ידי המעסיק
או באמצעות נאמן וכן כנגד שבח מקרקעין. קיזוז ההפסד יוצר החזרי מס בשל רווחים או הכנסות כאמור שנוכה מהם מס במקור וכן ניתן לגרור אותו
לקיזוז כנגד רווחי הון עתידיים.

תשלום עצמאי לשמירת זכויות פנסיה והשתלמויות
עובדים שפוטרו מעבודתם ושילמו כספים עצמאית לקרן פנסיה ,פוליסת מנהלים .קופת גמל או ביטוח חיים על מנת לשמור זכויות בתקופה שבה
 לא עבדו או על מנת לשפר את הכיסויים הפנסיוניים והביטוחיים ,גם אם הם ממשיכים לעבוד ,זכאים להטבות מס בשל תשלומים אלה.
שווי הטבות המס נע בין המס השולי ל- 35% מההפקדות לחיסכון פנסיוני ו 25% לביטוח חיים,בכפוף לכללים שנקבעו בפקודת מס הכנסה.
כמוכן שכירים ששילמו כספים להשתלמויות על מנת לשמור על רמתם המקצועית זכאים אף הם לניכוי בשל תשלומים אלה.

יציאה מוקדמת לפנסיה
עובדים מבוגרים שהקדימו את יציאתם לפנסיה בשל החשש לחזור לעבודה ולהסתכן בהדבקה זכאים להטבות מס מוגדלות מהכנסתם מפנסיה
במידה שהגיעו לגיל פרישה. גיל הפרישה לגברים הוא 67 ו 62 לנשים. בנוסף הם זכאים למשוך חסכונות פנסיוניים בפטור ממס.
לפטורים  אלה זכאים  באופן עקרוני  מי שהגיעו כאמור לגיל פרישה וקצבתם עולה על קצבת המינימום העומדת בשנת 2020 על 4,525 ₪.
מימוש הפטורים מבוצע במסגרת הליך קיבוע זכויות. הואיל ומדובר בפטור של מאות אלפי ₪ הניתן למימוש בהליך חד פעמי בעל השלכות משמעותיות
ארוכות טווח , ללא אפשרות חרטה.
מומלץ מאד להיוועץ עם מומחים  לקיבוע זכויות . תכנון קיבוע זכויות מקצועי ואחראי חוסך עשרות ואף מאות אלפי ₪.

אבשלום כהן – יועץ מס | כלכלן MBA | יועץ פנסיוני
מומחה למיסוי ופרישה – הון חוזר בע"מ

לבדיקת זכאותך להחזר מס חינם מלא/י הפרטים